โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเภทเอกสาร ประกาศ ก.พ.อ.
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะ ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ 27 ธ.ค. 2564
วันที่มีผลบังคับใช้ -
วันที่ยกเลิก -
จำนวนการดาวน์โหลด 2830 ครั้ง
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด