โทรศัพท์ 044-041-591 • ผู้ดูแลระบบ

บทความ KM

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

การบริหารจัดการทั่วไป 157 Administrator เขียน: 24 ม.ค. 2566 แก้ไข: 30 ก.ย. 2566

นโยบายสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและรายงานพันธกิจให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
        สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อสนองนโยบาย การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
               1. ให้มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน ที่มีคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของหน่วยงาน
               2. ให้มีการประเมิน(Assessment) คุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก เพื่อพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐาน สนับสนุนการศึกษาของหน่วยงาน และสร้างความพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เพื่อการรับรองคุณภาพ
               3. ส่งเสริมให้สำนักได้จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อให้การประสานงาน ดำเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
              4. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงาน ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้วทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพของแต่ละหน่วยงาน
              5. ส่งเสริมให้หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพ
              6. กำหนดแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้หน่วยงาน ได้นำไปปรับปรุงหรือพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงาน
              7. ให้มีหน่วยงานรับรองงานประกันคุณภาพการศึกษา

ไฟล์แนบ: