โทรศัพท์ 044-041-591 • ผู้ดูแลระบบ

แบบฟอร์ม

ประเภท ชื่อแบบฟอร์ม
หนังสือรับรอง และบัตรประจำตัว หนังสือรับรอง
ทั่วไป สัญญาเข้าบ้านพัก
ใบลา ใบลาพักผ่อน
ใบลา ใบลากิจ
ทั่วไป ใบแจ้งซ่อม
ทั่วไป ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
ทั่วไป ใบขออนุญาตใช้รถ
ทั่วไป คำร้องขอเข้าบ้านพัก
ทั่วไป QR Code แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี