โทรศัพท์ 044-041-591 • ผู้ดูแลระบบ

เอกสารเผยแพร่

ประเภท ชื่อเอกสาร
คู่มือ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ บังคับใช้
คู่มือ คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำโครงการ กิจกรรมและในการเบิกจ่าย ไม่ระบุ
คู่มือ คู่มือการให้บริการงานสวัสดิการและยานพาหนะ ไม่ระบุ
คู่มือ คู่มือการปฏิบัติงาน-งานบริหารทั่วไปและงานประชุม ไม่ระบุ
ประกาศ โครงสร้างการบริหารงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ไม่ระบุ