โทรศัพท์ 044-041-591 • ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

อธิการบดีให้การต้อนรับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้ ที่มาแสดงความยินดีและร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดี ณ ม.ราชภัฏสุรินทร์

24 ม.ค. 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้ ที่มาแสดงความยินดีภายหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะเจ้าภาพการประชุมโครงการเตรียมความพร้อมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้ และเสวนาหลักการบริหาร การจัดการสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์