โทรศัพท์ 044-041-591 • ผู้ดูแลระบบ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ปรัชญา
            ศูนย์กลางการบริหารและการบริการเพื่อความเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
       ปณิธาน
            บริการด้วยไมตรี  ระบบมีมาตรฐาน  รวดเร็วทันการณ์  สนับสนุนงานมหาวิทยาลัย     
 
                วิสัยทัศน์
            สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นส่วนราชการที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ในการให้การสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงตามวิถีชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ
 
      พันธกิจ
        สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นส่วนราชการที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ในการให้การสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงตามวิถีชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ จึงมีพันธกิจที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
1) วางแผนกำลังคน  และงบประมาณที่เพียงพอ  สำหรับการดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย อย่างมีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานรวมถึงการวิเคราะห์งบประมาณรายรับ และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป
2) เร่งสร้าง และ พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ ภายใต้มาตรการประหยัดและเกิดมูลค่าเพิ่ม
3) รวบรวม และ ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันการณ์  แก่ผู้บริหาร  และบุคลากรทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4) บริการ  จัดหา  ให้มี และบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง  และอื่น ๆ  อย่างพอเพียงต่อความจำเป็นภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ 
5) กำกับ  ดูแล  ควบคุมการเบิก – จ่ายทางการเงิน และ งบประมาณของทางมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย กระทรวงการคลัง และสำนักนายกรัฐมนตรี
6) ประสานงานจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดผังแม่บทในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ประเทศ
7) ประสานการดำเนินกิจกรรม  ด้านการพัฒนานักศึกษา  ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์  เป็นที่ประทับใจแก่สาธารณชน ด้วยวุฒิภาวะที่ดีทั้งร่างกาย ความคิด จิตใจและอารมณ์
8) จัดสวัสดิการ และ ให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานทั่วไปของทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
9) เตรียมการ และอำนวยความสะดวก ด้านบริการการประชุม และเลขานุการให้พร้อมในทุกครั้งของการประชุมคณะกรรมการสภาประจำมหาวิทยาลัยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
10) สนับสนุนภารกิจด้านการบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร การจัดบริการที่พักจอมสุรินทร์ การจัดบริการเกี่ยวกับอนามัยและพยาบาล การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การสร้างรายได้จากการจัดการทรัพย์สิน การพัฒนาจิตสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน งานมาตรฐานการศึกษา งานตรวจสอบภายใน และงานนิติการ
11)  ประสานการดำเนินงานและสนองตอบในทุกภารกิจของผู้บริหารทุกระดับอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
      วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีกำลังคนที่เพียงพอ  และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน  ในทุกระดับ  ทั้งที่เป็นข้าราชการประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้ดีรวมถึงการได้รับอนุมัติงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ ของมหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาตนเอง ได้ทันกับเทคโนโลยี รู้จักนำพากับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3) เพื่อให้ผู้บริหาร และ บุคลากรทุกระดับทั้งภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัย     ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์
4) เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้มีวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง  และอื่น ๆ  ที่สามารถใช้งานได้อย่างพอเพียงไว้สำหรับให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ทุกภารกิจ
5) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงิน  และ บัญชี ของมหาวิทยาลัย  เป็นไปอย่างถูกต้อง     ตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย กระทรวงการคลัง และสำนักนายกรัฐมนตรี
6) เพื่อให้ทุกส่วนราชการ ภายในมหาวิทยาลัย ได้มี  และ ได้ใช้ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการดำเนินการตามแผนงาน กิจกรรม/โครงการ ให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
7) เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับการพัฒนาตน ให้เป็นผู้มี คุณธรรม  จริยธรรม   และวางตนอยู่ในสังคมได้อย่างดีและมีความสุข
8) เพื่อให้การดำเนินการ ใด ๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย   ได้รับความสะดวกสบาย   จากบริการที่จัดให้เป็นสวัสดิการทั่วไปได้แก่ งานเลี้ยงรับรอง งานบุญกุศล งานบริจาค การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯลฯ
9) เพื่อให้การจัดการ   และการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสภา   ประจำมหาวิทยาลัย   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกสบายตลอดการประชุม
10) เพื่อให้การบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร การจัดบริการที่พักจอมสุรินทร์ การจัดบริการเกี่ยวกับอนามัยและพยาบาล การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การสร้างรายได้จากการจัดการทรัพย์สิน การพัฒนาจิตสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน งานมาตรฐานการศึกษา งานตรวจสอบภายใน และงานนิติการ สามารถจัดบริการได้โดยสะดวกเป็นที่พอใจแก่ผู้รับบริการ
11)  เพื่อให้ภาพลักษณ์ของการปฏิบัติราชการของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย เป็นที่ยกย่องและได้รับการยอมรับในมาตรฐานการประกันคุณภาพที่ดี
 
        สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่ ดังนี้
                1. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความผิดการละเมิดและงานคดีที่มีอยู่ในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
                2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและจัดระบบบริหารจัดการงานด้านสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
                3. จัดทำและประสานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
                4. เสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบหารพิจารณาของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายจัดทำแผนงานหรือโครงการของมหาวิทยาลัย การจัดทำและวิเคราะห์แผนงานและโครงการจัดตั้งงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย
                5. ติดตามเร่งรัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนและโครงการที่กำหนด
                6. ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักงานอธิการบดี
                7. ดำเนินเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานช่วยอำนวยการในส่วนของงานเลขานุการ งานสวัสดิการ
                8. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และงบประมาณของมหาวิทยาลัย
               9. จัดตั้งสารข้อมูลสารสนเทศของสำนัก ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักให้ทันสมัยอยู่เสมอ และสอดคล้องกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานกลางของรัฐ เช่นระบบ GFMIS และระบบการจ่ายตรงเงินเดือนที่รัฐบังคับใช้
              10.ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะและงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานมหาวิทยาลัย
              11.ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนานิสิตนักศึกษา บริการแนะแนวและจัดหางาน บริการป้องกันอุบัติเหตุ งานด้านนักศึกษาวิชาทหาร และทุนการศึกษา
              12.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดีเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
              13.ให้คำปรึกษา แนะนำชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
              14.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย