โทรศัพท์ 044-041-591 • ผู้ดูแลระบบ

ผู้บริหาร

 • นายฉลอง สุขทอง
  อธิการบดี
 • นายกฤช ตรองจิตต์
  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 • นางภัทรวรรธน์ ลีลาพัฒนาชัยกุล
  รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 • นางสวิตตา พานเงิน
  รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 • นางสาวอัฉรากร ศิริสอน
  รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 • นายเสรี มาลทอง
  ผู้อำนวยการกองกลาง
 • นางสาวพนิดา โสนทอง
  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 • นายชยพล แสงใส
  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
 • นางจิรวรรณ รักการ
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นายนิติธร เจริญยิ่ง
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล