โทรศัพท์ 044-041-591 • ผู้ดูแลระบบ

บุคลากร

บุคลากรประจำสำนักงานอธิการบดี

 • นายกฤช ตรองจิตต์
  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 • นางภัทรวรรธน์ ลีลาพัฒนาชัยกุล
  รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 • นางสวิตตา พานเงิน
  รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 • นางสาวอัฉรากร ศิริสอน
  รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 • นางสาวกชพรรณ บุญสิน
  เลขาผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 • นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง
  เลขาผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 • นางพรรัตน์ สุจินพรัหม
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
 • นางพรพิมล ทรัพย์พอก
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 • นางสาววิไลพร พระไวย์
  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 • นางสิริขวัญ ใจกล้า
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 • นางสาวดารุณี จันทศร
  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 • นางสาวชุติกาญจน์ เจตนาดี
  เจ้าหน้าที่พัสดุ 2
 • นางจิราวรรณ ผ่องแก้ว
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 • นางสาวปานิสรา บุญโต
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 • นางสาวลดาวัลย์ วิเชียร
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ