โทรศัพท์ 044-041-591 • ผู้ดูแลระบบ

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แต่เดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานอธิการ วิทยาลัยครูสุรินทร์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีหัวหน้าสำนักงานอธิการ เป็นผู้บริหารสูงสุดต่อมา วิทยาลัยครูได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลให้สำนักงานอธิการ วิทยาลัยครูสุรินทร์ แต่เดิม เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในเวลาต่อมา

ในปี  พ.ศ. 2547  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.. 2547 มาตรา 10 เป็นส่วนราชการที่ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารโดยได้รับมอบอำนาจ มีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้บริหาร ได้รับมอบหมายงานและได้รับมอบอำนาจ ในการปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 2795/2548 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548  รับผิดชอบงานในสำนักงานในฐานะของการเป็นศูนย์กลางการบริหารงาน และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร ในการให้การสนับสนุนในทุกภารกิจของทุกส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนองค์กรภายนอก ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างพอเพียง