สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ความเป็นมา สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีความเป็นมาที่ได้รับการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับภาระงานในแต่ละช่วงเวลาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในขณะเป็นวิทยาลัยครูสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนามีสถานภาพเป็นเพียงศูนย์ ดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ชื่อเดิมตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 คือ ศูนย์ฝึกอบรมและบริการชุมชน ภายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2527 ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยสามารถเปิดหลักสูตรการสอนในสาขาวิชาการอื่นนอกจากวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น มีการแบ่งคณะวิชาเพิ่มเติมจากการอบรมครูประจำการ ศูนย์ฝึกอบรมและบริการชุมชนจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชา ใช้ชื่อว่า ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการชุมชน และมีบทบาทอย่างจริงจังในการส่งเสริมการวิจัยของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากงานฝึกอบรมและงานบริการวิชาการ ซึ่งได้รับการถ่ายโอนไปเป็นบทบาทของหน่วยงานอื่นๆ มากขึ้น เมื่อวิทยาลัยครูสุรินทร์ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นสถาบันราชภัฏ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดการศึกษาที่สำคัญคือสามารถเปิดสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ได้ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการชุมชน จึงเปลี่ยนเป็นสำนักวิจัยและบริการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 มีบทบาทส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการวิจัยของบุคลากรของสถาบัน ดำเนินการวิจัยสถาบันเพื่อสนับสนุนงานบริหาร การให้บริการวิชาการ ด้านการวิจัยแก่นักศึกษา บัณฑิตศึกษาและท้องถิ่นในลักษณะเครือข่ายการวิจัยเพิ่มขึ้น เมื่อสถาบันราชภัฏสุรินทร์ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย สำนักวิจัยและบริการวิชาการก็ได้รับการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ครั้งสำคัญอีกครั้ง กฎกระทรวงที่ประกาศตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กำหนดจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่เทียบเท่าคณะในชื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรับช่วงงานสำนักวิจัยและบริการวิชาการเดิม โดยให้ลดบทบาทด้านการบริการวิชาการ ให้คงบทบาทการวิจัยและเน้นการวิจัยและพัฒนาตามภารกิจการเป็นอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะสนับสนุนให้โครงการวิจัยมีลักษณะเป็นทั้งโครงการระยะสั้นและระยะยาว มีการร่วมมือกันหลายสาขาวิชาที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ภูมิภาค และแผนพัฒนาประเทศ เพื่อให้คนและชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเอง เข้มแข็ง มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี ภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยปฏิบัติหน้าที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 1. การพิจารณาเสนอแนวนโยบายและแผนงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นโครงการวิจัยระยะสั้นและระยะยาว มีความร่วมมือกับหลายสาขาวิชา และมีเป้าหมายสอดคล้องกับแผนวิจัยแม่บทของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ 2. การประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของฝ่ายต่าง ๆ ทั้งคณะและหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถดำเนินงานการวิจัยได้ตามแนวนโยบายและแผนการวิจัย 3. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4. กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารแบบเครือข่าย โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาคีความร่วมมือระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เพื่อเร่งส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพคณาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 5. เผยแพร่ผลงานวิจัยและส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 6. การแสวงหาแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนและพิจารณาจัดสรรทุนการวิจัยให้กับฝ่ายต่าง ๆ ของสถาบัน คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 7. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและทะเบียนนักวิจัย โครงการวิจัยและเอกสารวิจัย ที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัย 8. ประสานงานและให้การสนับสนุนการจัดสัมมนา การจัดหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยและการผลิตนักวิจัย ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินการวิจัยโครงการวิจัย 9. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเขียนเอกสาร ตำราทางวิชาการของคณาจารย์ ตลอดจนติดตามผลการทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ร่วมกับคณะต่าง ๆ 10. สนับสนุนการบริการทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน 11. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปรัชญา มุ่งมั่นสนับสนุนการวิจัย ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาพัฒนาประเทศ เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศน์ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพงานวิจัย ด้วยระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะด้านงานวิจัยแก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้ทำงานวิจัยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องและมีคุณภาพ4 4. เสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่าง บุคคล หน่วยงาน มหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอก 5. จัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ข้อมูลการติดต่อ: เบอร์โทรภายใน 1100 เบอร์โทรภายนอก 044-041561, 08 1146 6144 อีเมล research@srru.ac.th เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/researchsrru2017

เข้าสู่เว็บไซต์