สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นส่วนราชการที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ในการให้การสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงตามวิถีชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ

เข้าสู่เว็บไซต์