สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ความเป็นมาสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่อาคาร 38 หรือ ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนอาคาร 13 เป็นอาคารหอวัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ์ผ้าในปัจจุบัน สร้างใน พ.ศ. 2526 เดิมเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์และศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูสุรินทร์ ปัจจุบันได้ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าทอพื้นบ้านและผ้าโบราณ และหอศิลป์อินทนิล ปัจจุบัน สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคาร 38 ปรัชญา อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พันธกิจ 1. อนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับสากล 3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ 4. สนับสนุนพันธกิจมิติสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การติดต่อ : อาคาร 38 ชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เว็บไซต์ : http://culture.srru.ac.th/ E – mail : culture@srru.ac.th โทรศัพท์/โทรสาร : 044-515227 เบอร์โทรภายใน 0900, 0901 Facebook : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เข้าสู่เว็บไซต์