ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
การสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 1/2564 "สาขาวิชาชีพครู"
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ “อินทนิล ช่อที่ 48” ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง มาตรการการควบคุมและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 12)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง มาตรการการควบคุมและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 11)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในระดับบัณฑิตศึกษาและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้าทำสัญญาโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)