ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว กรณียื่นความจำนงเลือกสาขาวิชาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 เพื่อเข้าร่วมโครงการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG)
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทำสัญญาจ้างเพื่อร่วมดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก (U2T for BCG) ครั้งที่ 1
ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)