ม.รภ.สร. ขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีระยะเวลาศึกษาครบตามกำหนดในปีการศึกษา 2564 ออกไปอีก 1 ปีการศึกษา อันเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้ดำเนินการเรียน online ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gify Policy)
ม.รภ.สร. รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง เริ่มจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2564 แบบปกติ (on site)
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม