ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพครู หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาต่อในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (กระทรวง อว.) รุ่นที่ 2
กำหนดการสอบ Exit Exam ในรูปเเบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดการอบรมสมรรถนะดิจิทัลเเบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพการแสดง Thailand-CEF ครั้งที่ 1
ม.ราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "ZERO TOLERANCE คนสุรินทร์ไม่ทนต่อการทุจริต" และงดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่าง ๆ "No Gift Policy"
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว กรณียื่นความจำนงเลือกสาขาวิชาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566