ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) # กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 รูปแบบออนไซต์
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 (รูปแบบ Online)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
โครงการอบรมสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศทางการบริหาร (MIS SRRU) สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
ขอเชิญครูบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Cisco WebEx เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์