ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Cisco WebEx วันที่ 16 กรกฎาคม 64
ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยการนำเสนอผลงานวิชาการด้วย Google Scholar ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์
การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2564
การสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล และภาษาอังกฤษ (Exit Exam) แบบออนไลน์ ภาคปกติ สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2563
โครงการอบรมแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต ครั้งที่1/64
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านแบบออนไลน์
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ กศ.บป. หลักสูตร 5 ปี รหัส 60 และหลักสูตร 4 ปี รหัส 61 เข้าร่วมการสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563
การอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การส่งเสริมสมรรถนะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”
หลักสูตรระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและทำงานที่บ้าน สำหรับบุคลากร นักศึกษา