โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ OUTCOMES BASED EDUCATION OBE ครั้งที่ 3
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) **เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการ**
ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลบรรณมาตรการตีพิมพ์”
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทาง การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 (1st NICSLD)
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) # กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 รูปแบบออนไซต์
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 (รูปแบบ Online)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ