หลักสูตรระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและทำงานที่บ้าน สำหรับบุคลากร นักศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูผู้ใช้งาน
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle ระยะที่ 2
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ม.รภ.สร.
ประกาศปรับปรุงและอัปเกรดระบบ Moodle จาก Version เดิม 3.6 เป็น Version ใหม่ 3.8 เพื่อรองรับการอบรมด้านการใช้งาน SRRU e-Learning Platform Moodle
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle” ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams
ขอเรียนเชิญ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม E-Training
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอน การประชุม และการอบรมออนไลน์ เพื่อรองรับภาวะวิกฤตโควิท-19”