ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป จำนวน 29 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป จำนวน 30 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 26 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 141 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 536 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 1,119 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพัก (สร.1132 และ สร.1133) จำนวน 2 หลัง ครั้งที่ 2
ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพัก (สร.1132 และ สร.1133) จำนวน 2 หลัง