ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารการศึกษาอเนกประสงค์ 8 ชั้น 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 040/2566 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ พร้อมขาตั้งพื้นแบบล้อเลื่อน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 029/2566 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดขึ้นเนื้อเยื้ออัตโนมัติ (Automatic microtome) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนันสนุนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาพื้นที่ Co-working Space คณะครุศาสตร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ครุภัณฑ์การศึกษา)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการสถานีจำลองการทำระบบการผลิตอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 เครื่อง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรง จำนวน 1 ชุด
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกการเรียนรู้ระบบซีเอ็นซี แบบ 3 แกนสัมพันธ์จำนวน 1 เครื่อง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ปฏิบัติการพัฒนาสื่อแสดงผลแบบสามมิติด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง จำนวน 1 เครื่อง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ปฏิบัติการพัฒนาขนส่งอัตโนมัติแบบไร้คนขับในงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 เครื่อง