ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแวฒอาคารอเนกประสงค์ 8 ชั้น 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ พร้อมขาตั้งพื้นแบบล้อเลื่อน จำนวน 3 เครื่อง
(ร่าง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดขึ้นเนื้อเยื้ออัตโนมัติ (Automatic microtome) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุุลทรรศน์เทคนิคฟลูออร์เรสเซนส์ พร้อมโปรแกรมวิเคาระห์ภาพถ่าย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2565 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเส้นใย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2565 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไขมัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2565 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดขึ้นเนื้อเยื้ออัตโนมัติ (Automatic microtome) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2565 เรื่อง ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)