ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานสตูดิโอ สำหรับสตูดิโอเบื้องต้น สาขาดนตรีศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานสตูดิโอ สำหรับสตูดิโออาชีพ สาขาดนตรีศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะรัศมี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึกซีเอ็นซีพร้อมโปรแกรม CAD/CAM และโปรแกรมจำลองการทำงานเครื่องจักรซีเอ็นซีแบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการพัฒนารถขนส่งอัตโนมัติแบบไร้คนขับในงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏบิบัติการสำหรับระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์งานสตูดิโอ สำหรับงานสตูดิโอเบื้องต้น สาขาดนตรีศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)