ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารการศึกษาอเนกประสงค์ 8 ชั้น 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดครุภัณฑ์ฟาร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 190 รายการ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารการศึกษาอเนกประสงค์ 8 ชั้น 1 งาน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงซีเอ็นซีพร้อมโปรแกรม CADCAM และโปรแกรมจำลองการทำงานเครื่องจักรซีเอ็นซี แบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผนปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566
สรุปการเปิดเผยข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ส่งเสิรมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตร ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์