ม.ราชภัฏสุรินทร์จัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพชรอินทนิล เรียนฟรีตลอดหลักสูตร แก่นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE (ระดับพื้นที่) ประจำปี 2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ "อินทนิลช่อที่ 49" ประจำปีการศึกษา 2565
การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์ หารือแนวทางในการดำเนินงานจัดการโครงการฯ U2T และโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ร่วมกับ ผู้ช่วย รมว.อว.
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
กำหนดการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 "อินทนิลช่อที่ 49" ด้วยความยินดียิ่ง