ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 2/2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพการแสดงงานเทศกาลการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1 (Thailand Cultural Exchange Festival : 1st Thailand-CEF)
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อสดุดีวีรกรรมและเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดงานแถลงข่าว "50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์" เนื่องในโอกาสฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยครบ 50 ปี
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education : OBE ให้กับผู้รับผิดชอบรายวิชาของหลักสูตร ตามยุทธศาสตร์งานประกันคุณภาพการศึกษา
คลินิกการแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทย
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดงาน Surin Poverty Forum ภายใต้โครงการวิจัยการยกระดับระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสุรินทร์สู่การดำรงชีพอย่างยั่งยืน
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ต้อนรับคณะจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ที่มาตรวจเยี่ยมการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน