รายการข่าว

ใบโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 จากสำนักงบประมาณ
Image
ใบโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 จากสำนักงบประมาณ
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง
Image
เนื่องจาก การเสนอราคาไม่เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ จึงยกเลิกประกาศตามเอกสารซื้อเลขที่ ๒๒๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง ขนาด ๘*๓๒ เมตร
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง ขนาด ๘*๓๒ เมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๗,๑๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร ๒
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร ๒ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่น เก้าพันบาทถ้วน)
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
Image
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Image
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด
Image
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด
Image
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 รายการ
Image
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 รายการ

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media