หน่วยอนามัยและสุขาภิบาล สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ตรวจสุขภาพนักศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

SRRU

Social Links