เชิญชวน ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒

06/06/2019

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ นำเสนอ ในงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (The 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences 2nd HUNIC Conference 2019) ภายใต้หัวข้อ“ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

      ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

     ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งสามารถส่งบทความและดูรายละเอียดได้ที่ 

https://hunic.srru.ac.th  หรือทางอีเมล์ hunic@srru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร ๐๙๐ ๒๗๖๔๘๒๘, ๐๘๘ ๕๙๕๓๑๘๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

SRRU

Social Links