ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และการ์ตูนสัญลัษณ์ (Mascot) ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

30/05/2019

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และการ์ตูนสัญลัษณ์ (Mascot) ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดประกวดตราสัญลักษณ์ และการ์ตูนสัญลักษณ์ สำหรับศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอสู่สาธารณะ และมีส่วนร่วมในศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วงการวิชาการ วงการวิชาชีพ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวงการการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
4. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมผลงานต่างๆ ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทุ่งกุลาร้องไห้

 ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยสมัครในแบบเดี่ยวหรือ แบบทีมก็ได้

 ประเภทการประกวด
1. ประเภทออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
2. ประเภทออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)

 แนวความคิดของตราสัญลักษณ์ (Logo)
1. เน้นการผลักดันความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิทยาเขตทุ่งกุลา เป็นเสาสำคัญของพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น โดยกระชับความร่วมมือระหว่าง ชุมชน และ มหาวิทยาลัย เพื่อ “ขับเคลื่อนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน สร้างท้องถิ่น ชุมชน ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมความเชื่อมโยง และการมองไป สู่อนาคต” 
2. ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
2.1 สัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบ
2.2 ตัวอักษรข้อความภาษาไทย “ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”
2.3 ตัวอักษรข้อความภาษาอังกฤษ “The Learning Center based on King’s Philosophy Thungkula Ronghai”
2.4 สะท้อนแนวคิดหลักของ “ศาสตร์พระราชา” “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” และ “ทุ่งกุลาร้องไห้”

 แนวความคิดของการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. สัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบ 
2. สะท้อนแนวคิดหลักของ “ศาสตร์พระราชา” “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” และ “ทุ่งกุลาร้องไห้” 
3. เน้นความสนุกสนาน ความบันเทิง รื่นเริงยินดี และ ความสามัคคี

 การส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) เข้าประกวด
ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเป็นแผ่นเพลทนำเสนอผลงานขนาด A3 (29.7 x 42 ซ.ม.) แนวตั้งเท่านั้น จำนวน 2 แผ่น ดังนี้ 
1. การนำเสนอตราสัญลักษณ์ในเพลทนำเสนอ ที่มาของความคิด (idea) โดยสังเขป เช่น การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร 
ตราสัญลักษณ์แบบสีเดียว (One Color)
ตราสัญลักษณ์แบบสีนำ (Full Color)
ตราสัญลักษณ์แบบโครงสร้างลายเส้น
2. รูปแบบการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้บนสื่อต่าง ๆ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น ขวดน้ำ แก้วน้ำ เสื้อ หมวก ปากกา ร่ม นามบัตร และของที่ระลึกอื่นๆ

 การส่งผลงานการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) เข้าประกวด ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเป็นแผ่นเพลทนำเสนอผลงานขนาด A3 (29.7 x 42 ซ.ม.) แนวตั้งเท่านั้น จำนวน 2 แผ่น ดังนี้ 
1. การนำเสนอการ์ตูนสัญลักษณ์ ในเพลทนำเสนอ ที่มาของความคิด (idea) โดยสังเขป เช่น การใช้ที่มาของสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวสัญลักษณ์ 
2. การนำเสนอภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ ดังนี้
2.1 นำเสนอภาพทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างซ้าย ด้านข้างขวา ด้านบน และด้านล่าง
2.2 การใช้สีสำหรับการ์ตูนสัญลักษณ์ กำหนด 3 ข้อได้แก่ 
1) แบบสีเดียว (One Color)
2) แบบสี (Full Color)
3) โครงสร้างลายเส้น

ติดต่อการส่งผลงาน :
1. ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ : 
กรุณาส่ง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ประกวดตราสัญลักษณ์ และ การ์ตูนสัญลักษณ์) อาคาร 31 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
2. ส่งผลงานแบบ Electronic file มาที่
thungkula@srru.ac.th
หรือทางแบบฟอร์มออนไลน์
http://bit.ly/thungkula-logo-mascot-2019

 ระยะเวลากำหนดส่ง : 
1. กรณีส่งไปรษณีย์ 
ภายในวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2562 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) 
2. กรณีส่ง ส่งผลงานแบบ Electronic file มาที่
thungkula@srru.ac.th

 ประกาศผลรางวัลการประกวดรางวัลทั้ง 2 ประเภท ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562

 ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใบสมัคร และสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook Page: ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://www.facebook.com/thungkulasrru/
e-mail address: thungkula@srru.ac.th
หรือ 
https://www.srru.ac.th/about/history

เกณฑ์การตัดสิน
1. สะท้อนแนวคิดหลักของ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
2. สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความร่วมสมัยแบบสากล 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ มีความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน

 การรับรางวัล 
รางวัลจากโครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
1. รางวัลชนะเลิศประเภทออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศ
2. รางวัลชมเชยประเภทออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
3. รางวัลชนะเลิศประเภทออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศ
4. รางวัลชมเชยประเภทออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

 การส่งผลงาน
1. ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดไม่จำกัดจำนวน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
2. ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลง ละเมิดลิขสิทธิ์ของหน่วยงานอื่น หากได้รับรางวัล และตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน เพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธ์อันชอบธรรม
3. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้ 
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ ขอสงวนสิทธิ์ในการโต้แย้ง เว้นแต่การละเมิดลิขสิทธิ์

 ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ประกวดตราสัญลักษณ์ และ การ์ตูนสัญลักษณ์) อาคาร 31 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 หรือทาง e-mail address: thungkula@srru.ac.th หรือที่ ดร.คุณภัทร ศรศิลป์ โทรศัพท์ 091-0216329

 

แบบฟอร์มสมัคร

SRRU

Social Links