คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดหลักสูตรใหม่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตร 4 ปี

27/05/2019

"มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีหลักธรรมมาภิบาล และผลงานเป็นที่ยอมรับ ยกระดับการพัฒนาของท้องถิ่นสู่สากล" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดหลักสูตรใหม่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตร 4 ปี 
               เปิดสมัครผู้ที่จบการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช. หรือ ปวส. ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อ ค.อ.บ. สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ 
               วันนี้ถึง 10 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 09-2552-3636/08-1878-0522

SRRU

Social Links