ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification)"

18/05/2019

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification)" ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 ชั้น 2 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

       - รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
       - กำหนดการ
       - โครงการอบรมประชาสัมพันธ์

SRRU

Social Links