ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ "อัพเดทและสร้างความเข้าใจมาตรฐานบัญชีใหม่ ที่ต้องถือปฏิบัติทุกฉบับ"

26/02/2019

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ

"อัพเดทและสร้างความเข้าใจมาตรฐานบัญชีใหม่ ที่ต้องถือปฏิบัติทุกฉบับ" โดย ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
 

ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ :

http://bit.ly/regis2acc

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ โทร 063-4289654 (อ.ปิยนุช) และ 086-8881418 (อ.อาภาพร)

SRRU

Social Links