ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09/01/2019

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

SRRU

Social Links