โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและเชิงพาณิชย์ ปี 2562

ส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ทางอีเมล daranee@sut.g.sut.ac.th เอกสารทางไปรษณย์จำนวน 3 ชุด ดูตราประทับไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 พ.ย. 61 เท่านั้น

กำหนดการที่สำคัญ วันที่ 15 พ.ย. 2561 จัด workshop การเขียนข้อเสนอแบบชุดโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย มทส.

Download เอกสารประกอบ
1.TOR-เชิงพาณิชย์-2562
2.เอกสารแนวคิดเบื้องต้น-เชิงพาณิชย์
3.TOR-ฐานราก-2562
4.เอกสารแนวคิดเบื้องต้น-ฐานราก
5.หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนสู่ฐานราก 62
สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/2D5FbPQ

SRRU

Social Links