รายละเอียดข่าวสาร

...

ประมวลกฎหมาย ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๐

- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมประมวลกฎหมายฉบับออนไลน์ Update ล่าสุด ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กฎหมายล้มละลาย
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

                                             ม.44 บังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งขณะโดยสารบนรถ 

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media