สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ

06/08/2015

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ
ตามรายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ

ดาวนโหลดประกาศ

 

SRRU

Social Links