ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่๐๙๓/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by ผ.ศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล
ประกาศ
5090