ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ระดับปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก (รอบเพิ่มเติม)
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ
14341

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยโครงการบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ระดับปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก (รอบเพิ่มเติม) ผ่านทางระบบออนไลน์ที่ http://new.srru.ac.th ระหว่างวันที่ 7 - 17 มิถุนายน 2566
- สอบคัดเลือก วันที่ 18 มิถุนายน 2566
- ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 19 มิถุนายน 2566
- รายงานตัว ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศที่แนบมา

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0000 ต่อ 1201, 0 4451 4616