สรุปการเปิดเผยข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จัดซื้อจัดจ้าง
328

สรุปการเปิดเผยข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566