โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ OUTCOMES BASED EDUCATION OBE ครั้งที่ 3
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อบรมสัมนา
4218

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ OUTCOMES BASED EDUCATION OBE ครั้งที่ 3