ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by Administrator
อบรมสัมนา
3056

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมมอบนโยบายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จากสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบันทายศรี อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ

ลิงก์ออนไลน์ โปรแกรม Zoom meeting https://bit.ly/srru180765

Meeting ID : 421 334 7387

Passcode : 180765

 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 (รูปแบบ Online) : เป็นกิจกรรมการนำเสนอวิธีการจัดทำภาพอนาคต การประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการ Scenario Building  จัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92431734229?pwd=SWs4ZWJaL2lDTDJYNlZRZFJlZEVidz09

Meeting ID: 924 3173 4229

Passcode: 371756

 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 (รูปแบบ Online) : เป็นการสรุปประเด็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 การระดมสมองและอภิปรายเพื่อหา Strategic Focus และ Contribution และการระดมสมอง Strategic Package จัดขึ้นในวันที่  5 สิงหาคม 2565

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92431734229?pwd=SWs4ZWJaL2lDTDJYNlZRZFJlZEVidz09

Meeting ID: 924 3173 4229

Passcode: 371756

 

กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 (รูปแบบ Onsite) : เป็นการสรุปประเด็นภาพรวมของการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และจากการประชุม  เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 การระดมสมอง และนำเสนอรายละเอียดของ Initiative Program จัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง

 

กำหนดการโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เวลา รายละเอียด

08.30 – 09.00 น.

  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

  - คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมบันทายศรี  ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  - บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม Online / Onsite ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3    อาคาร 44  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  ลิงก์ออนไลน์ โปรแกรม Zoom meeting https://bit.ly/srru180765

  Meeting ID : 421 334 7387 Passcode : 180765

09.00 – 09.15 น.

  พิธีเปิด

  - ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย

09.15 – 10.30 น.

  ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

  - ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวรายงาน

  กิจกรรมมอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย

11.00 – 12.00 น.

  - ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย มอบนโยบายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570

 

  กิจกรรมบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  - ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) บรรยายพิเศษฯ หัวข้อ “ประเด็นสำคัญการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา” (Online)

 

  * หมายเหตุ พิธีกรดำเนินรายการ : นายชยพล แสงใส รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี