ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ
1543

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 191/2565 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)