รายการข่าวสารมหาวิทยาลัย

เทศกาลการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 (Surin International Cultural Exchange : SICE) วันที่ 25 - 31 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Image
เทศกาลการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 (Surin International Cultural Exchange : SICE) วันที่ 25 - 31 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณบดีทั้ง 6 คณะ ร่วมแถลงข่าวโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1 SRRU Open House 2018
Image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณบดีทั้ง 6 คณะ ร่วมแถลงข่าวโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1 SRRU Open House 2018
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุม 29101 อาคาร 29
Image
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุม 29101 อาคาร 29
กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 19 มีนาคม 2561
Image
กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 19 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC. ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร 044-041541
Image
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC. ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร 044-041541
ผลการทดสอบหลังการอบรม (Post-test) โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Image
ผลการทดสอบหลังการอบรม (Post-test) โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกาษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกาาเพื่อปวงชน สำหรับบุคลากรประจำการ ภาคการศึกาษาที่ 2 ประจำปปีการศึกษา 2560
Image
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกาษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกาาเพื่อปวงชน สำหรับบุคลากรประจำการ ภาคการศึกาษาที่ 2 ประจำปปีการศึกษา 2560
ผลการทดสอบหลังการอบรม (Post-test) โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Image
ผลการทดสอบหลังการอบรม (Post-test) โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อทดสอบและอบรมสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Image
โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อทดสอบและอบรมสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาสมรรถนะสาหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย ศูนย์ภาษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
Image
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาสมรรถนะสาหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย ศูนย์ภาษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC เวลา 13.00 น. วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 29101 ชั้น 1 อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Image
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC เวลา 13.00 น. วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 29101 ชั้น 1 อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Post-Test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Post-Test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กำหนดการอบรมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 / วันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / โดย ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Image
กำหนดการอบรมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 / วันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / โดย ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Image
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญนักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ"
Image
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญนักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ"
โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Image
โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านภาษาไทยวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ณ ห้องประชุมทัณฑวาลธิเธียเตอร์ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
Image
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านภาษาไทยวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ณ ห้องประชุมทัณฑวาลธิเธียเตอร์ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media