- งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมัครประกวดแข่งขันทางเว็บไซต์ 12 - 21 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


- ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง การรับสมัคร การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


- ขอเชิญผู้มีอายุระหว่าง 5 - 70 ปี ประกวดแต่งกายชุดผ้าไหมภายใต้แนวคิด สวยสมวัย ด้วยผ้าไหมสุรินทร์ อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ลานอาร์สแควร์ โรบินสันสุรินทร์


- สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมชมนิทรรศการการแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป “งานส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการผ้าไหม”


- ประกาศรับสมัครอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC รอบที่ 1 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 10-11, 17-18 และ 24 - 25 สิงหาคม 2562 รอบที่ 2 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน, 7-8 กันยายน และ 14-15 กันยายน 2562


- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากข้าราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากข้าราชการ


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๑ อัตรา


- ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) จำนวน ๔ อัตรา


- ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ประเภทสนับสนุน จำนวน ๒ อัตรา


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin)


- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลาร้องไห้ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- (ร่าง)ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินโค จำนวน 4 ตัว


- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลาร้องไห้ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Office 365 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 ชั้น 2 อาคาร 28


- ขอเชิญอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิควิธีการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 29101) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


- ขอเชิญร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 29101) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้การใช้งาน Big Data สำหรับหน่วยงานภายใน ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562


- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ และวิชาชีพครู เข้าร่วมการทดสอบวัดสมรรถนะการใช้งานดิจิทัล ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562


- ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ "อัพเดทและสร้างความเข้าใจมาตรฐานบัญชีใหม่ ที่ต้องถือปฏิบัติทุกฉบับ"


อ่านข่าวเพิ่มเติม

SRRU

Social Links