- ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2563


- โครงการทุนเพชรอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2563 เรียนฟรีจำนวน 40 ทุน!!! (สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในรอบโควตา (พิเศษ), รอบแฟ้มสะสมผลงาน และรอบโควตา)


- เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบ ววน. ปี 2564 (16 – 30 พฤศจิกายน 2564)


- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตา (พิเศษ)


- รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ


- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SRRU Online Learning)


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สายสนัสนุน จำนวน ๖ อัตรา


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ ตำแหน่งอาจารย์


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รองรับการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายสำหรับหอพักนักศึกษาอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) และอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 45) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทุ่งกุลาร้องไห้ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง


- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ


- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกระดับสูง จำนวน ๔๐ เครื่อง


- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดซื้อครุภัณฑ์รองรับการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไร้สายสำหรับหอพักนักศึกษาอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๔๔) และอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร ๔๕)


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Office 365 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 ชั้น 2 อาคาร 28


- ขอเชิญอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิควิธีการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 29101) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


- ขอเชิญร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 29101) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้การใช้งาน Big Data สำหรับหน่วยงานภายใน ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562


- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ และวิชาชีพครู เข้าร่วมการทดสอบวัดสมรรถนะการใช้งานดิจิทัล ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562


- ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ "อัพเดทและสร้างความเข้าใจมาตรฐานบัญชีใหม่ ที่ต้องถือปฏิบัติทุกฉบับ"


อ่านข่าวเพิ่มเติม

SRRU

Social Links