โทรศัพท์ 044-514695 เบอร์ภายใน การเงิน 0603, ฝ่ายบัญชี 0608, ผู้อำนวยการกองคลัง 9959 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวสาร

ทั่วไป รายงานต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ทั่วไป นำส่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่8)
ทั่วไป รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ทั่วไป การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ทั่วไป ประชาสัมพันธ์จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย #แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตรากำไร โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร MOU
ทั่วไป ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 (หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน)
ทั่วไป ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 (หลักสูตร "เทคนิคการเบิกและสาธิตการบันทึกข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือนฯ)
ทั่วไป ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 (หลักสูตร "เทคนิคการเบิกเงินจากคลัง)ฯ
ทั่วไป บทวิเคราะห์รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทั่วไป รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
อ่านข่าวทั้งหมด

รูปภาพกิจกรรม

LOADING
เข้าชม
ขั้นตอนการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาและการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
29 พ.ค. 2566
เข้าชม
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ราชการใหม่ จ.สุรินทร์
31 ก.ค. 2565
เข้าชม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
13 มิ.ย. 2565
เข้าชม
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Plus ปี 2565"
3 พ.ค. 2565
เข้าชม
พิธีรำบวงสรวงฉลองสืบศรัทธาพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางประจำปี 2565ครั้งที่ 9
11 เม.ย. 2565
เข้าชม
จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับการสอบคัดเลือกบุคคลและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 26 มี.ค.65
4 เม.ย. 2565
ดูกิจกรรมทั้งหมด

บทความ Knowledge Management

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการทำงาน