โทรศัพท์ 044-514695 เบอร์ภายใน การเงิน 0603, ฝ่ายบัญชี 0608, ผู้อำนวยการกองคลัง 9959 • ผู้ดูแลระบบ

เอกสารเผยแพร่

ประเภท ชื่อเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 383 /2562 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๐๗๐/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราจัดเก็บค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๓๑๗ /๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามโครงการ จ้างประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ไม่ระบุ
ระเบียบมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 080/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ระบุ