โทรศัพท์ 044-514695 เบอร์ภายใน การเงิน 0603, ฝ่ายบัญชี 0608, ผู้อำนวยการกองคลัง 9959 • ผู้ดูแลระบบ

เอกสารเผยแพร่

ประเภท ชื่อเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศ มรภ.สร. ที่ 387/2565 หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษารูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 บังคับใช้
ระเบียบมหาวิทยาลัย ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่องอัตราค่าบริการห้องพักและห้องประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมห้องพักอาคารจอมสุรินทร์ พ.ศ. 2562 ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และอัตราจัดเก็บค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 070/2563 ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร บังคับใช้
ประกาศมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา และโรงยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2561 บังคับใช้
ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 379/2561 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์ ฉบับที่ 325/2561 เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราขการ ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 131/2564เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดทนุนทั่วไป สำหรับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 080/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราขภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 192/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การขซอกันเงินรายได้หรือเงินบำรุงการศึกษาไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 143/2562 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่ระบุ
ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 491/2561 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและพยาน พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 317/2555 เรื่องหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเพิ่มเติ่ม อัตราการยืมเงินราชการ ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 406/2561 เรื่องกำหนดอัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร พ.ศ.2561 ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 409/2562 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและอัตราในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2562 ไม่ระบุ