โทรศัพท์ 044-514695 เบอร์ภายใน การเงิน 0603, ฝ่ายบัญชี 0608, ผู้อำนวยการกองคลัง 9959 • ผู้ดูแลระบบ

เอกสารเผยแพร่

ประเภท ชื่อเอกสาร
ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 379/2561 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์ ฉบับที่ 325/2561 เรื่อง อัตราการเปีกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราขการ ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 131/2564เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดทนุนทั่วไป สำหรับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 080/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราขภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 192/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การขซอกันเงินรายได้หรือเงินบำรุงการศึกษาไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 143/2562 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่ระบุ
ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 491/2561 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและพยาน พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 317/2555 เรื่องหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเพิ่มเติ่ม อัตราการยืมเงินราชการ ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 406/2561 เรื่องกำหนดอัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร พ.ศ.2561 ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 409/2562 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและอัตราในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2562 ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 383 /2562 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๐๗๐/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราจัดเก็บค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๓๑๗ /๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามโครงการ จ้างประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ไม่ระบุ
ระเบียบมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 080/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ระบุ