โทรศัพท์ 044-514695 เบอร์ภายใน การเงิน 0603, ฝ่ายบัญชี 0608, ผู้อำนวยการกองคลัง 9959 • ผู้ดูแลระบบ

บุคลากร

 • นางจิรวรรณ รักการ
  ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
 • นางสาวพิมพ์สุภา นากดี
 • นางสาววราลักษณ์ สุทธิยานุช
 • นางวาสนา สีบุญ
 • นางสาวสุพัตรา อ่อนหา
 • นางวิมลรัตน์ พูลสวัสดิ์
 • นางสาวนิภา เจาะเหมาะ
 • นางสาวอนงค์ พุทธรักษา
 • นางสาวศุภมาศ มาลีหวล
 • นายไกรศักดิ์ วงคล่อง ยินดีงาม
 • นางสาวเบญจพร ชาติภูมิ
 • นางสาวเรณู คิดอยู่
 • นางสุทธิวรรณ มิถุนดี
 • นางนิธิกานต์ สุวรรณพานิช