โทรศัพท์ 044-514695 เบอร์ภายใน การเงิน 0603, ฝ่ายบัญชี 0608, ผู้อำนวยการกองคลัง 9959 • ผู้ดูแลระบบ

ปณิธาน

"บริการด้วยไมตรี ระบบมีมาตรฐาน รวดเร็วทันการณ์ สนับสนุนงานสถาบัน"