โทรศัพท์ 044-514695 เบอร์ภายใน การเงิน 0603, ฝ่ายบัญชี 0608, ผู้อำนวยการกองคลัง 9959 • ผู้ดูแลระบบ

ประวัติความเป็นมา

โครงการจัดตั้งกองคลัง เป็นโครงการที่มีการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ตามมติ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่า มหาวิทยาลัยกลุ่มที่ ๑ เห็นควรให้แบ่งส่วนราชการได้ไม่เกิน ๕ กอง ได้แก่ กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา และกองคลัง ยกเว้นมหาวิทยาลัยที่ไม่มีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เห็นควรให้เพิ่มกองบริการการศึกษาอีก ๑ กอง สำหรับการพิจารณาการจัดตั้งกองคลังในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ ๑ มีเกณฑ์ในการพิจารณาเพิ่มเติมที่เทียบเคียงกับการแบ่งกองคลังของส่วนราชการทั่วไป ดังนี้

กองคลัง จะพิจารณาจากขอบเขตการบริหารงบประมาณที่รับผิดชอบคือ งบประมาณแผ่นดินรวมกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาให้จัดตั้งกองคลังได้เมื่อมีงบประมาณและเงินรายได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จากขอบเขตในเรื่องของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรที่มี จำนวนมากกว่า ๓๐๐ ล้านบาทต่อปี และจำนวนนักศึกษาที่มากกว่า ๑๐,๐๐๐ คนแต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ คน จึง ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคนี้ ต้องมีการ แบ่งส่วนราชการภายในในส่วนของการจัดตั้งกองคลัง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้ มาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ และเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ตามกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ในท้องถิ่น

ผู้จัดทำหวังว่าการจัดตั้งกองคลังดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ และรองรับการผลิตบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการจัดทำโครงการดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูล ให้คณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาขอความเห็นขอบในการจัดตั้งกองคลัง เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ (๓) โดยอาศัยอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๘ (๕) อันจะส่งผลดีต่อองค์กรในการดำเนินงานให้มีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ราชการต่อไป