นักศึกษา (กำลังเข้าศึกษา)

1) เขียนคำร้องที่ช่องบริการ 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2) ชำระเงินที่กองคลัง/การเงิน 3) นำคำร้องกลับมายืนที่ช่องบริการ 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอีกครั้ง
1) เขียนคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2) ชำระเงินที่กองคลัง/การเงิน 3) นำคำร้องส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1) เขียนคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2) ชำระเงินที่กองคลัง/การเงิน 3) นำคำร้องส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขอเอกสารค่าธรรมเนียมการเบิกได้ที่ช่องบริการที่ 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มีแนวปฏิบัติดังนี้ 1) ศึกษามาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 2) หลักสูตร 4 ปีไม่สามารถย้ายไปหลักสูตร 5 ปีได้ ยกเว้นหลักสูตร 5 ปีย้ายไปหลักสูตรอื่นได้ 3) รับคำร้องได้ที่ช่องบริการที่ 2 ฝ่ายทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4) ยื่นคำร้องให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 30 วัน 5) เมื่อคำร้องผ่านการอนุมัติ ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียม 300 บาท และมารับรหัสนักศึกษาใหม่ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 6) กรณีนักศึกษาใหม่ให้ติดต่อช่องบริการที่ 4 งานรับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1) เขียนคำร้องลาออกช่องบริการที่ 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2) ดำเนินการตามขั้นตอนในเอกสาร 3) นำเอกสารส่งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4) เมื่อคำร้องผ่านการอนุมัติ ให้นักศึกษามารับคำร้อง (การเงิน) เพื่อเบิกค่าประกันของเสียหาย 500 บาท
1) นักศึกษารับคำร้องได้ที่ช่องบริการที่ 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2) รับคำร้องผ่านคณะ เพื่อจะดำเนินการไปยังสถานศึกษาที่จะย้าย
นักศึกษาสามารถเรียนได้ไม่เกิน 10 ปี
นักศึกษาต้องดำเนินการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษานี้
ค่าลงทะเบียนเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนรายวิชาที่นักศึกษาจองในแต่ละภาคการศึกษานั้นๆ นักศึกษาดำเนินการจองรายวิชาเสร็จแล้วสามารถพิมพ์ตรวจสอบได้ทันที
เขียนคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ได้ที่ช่องบริการที่ 2 งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
สามารถพิมพ์รายชื่อทั้งหมู่เรียนได้ที่เว็บจองรายวิชา reg1.srru.ac.th reg2.srru.ac.th และ reg3.srru.ac.th
ขอ Reset รหัสผ่านได้ที่ช่องบริการที่ 3 งานหลักสูตรและแผนการเรียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดำเนินการรับร้องที่ช่องบริการที่ 2 งานเทียบโอนผลการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถแยกเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีนักศึกษาย้ายสถานศึกษา นักศึกษาจะต้องดำเนินการขอใบรายงานผลการเรียนและคำอธิบายวิชา เพื่อใช้ในการทำเรื่องเทียบโอนผลการเรียน 2) กรณีที่นักศึกษาลาออกหรือไม่สำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องดำเนินการขอใบรายงานผลการเรียนและคำอธิบายวิชา เพื่อใช้ในการทำเรื่องเทียบโอนผลการเรียน
1) นักศึกษามาติดต่อรับคำร้องเทียบโอนผลการเรียนที่งานเทียบโอนผลการเรียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2) นักศึกษากรอกคำร้องให้สมบูรณ์ พร้อมแนบใบรายงานผลการเรียนและแนบคำอธิบายรายวิชาให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ/ลงนาม 3) นักศึกษานำคำร้องเทียบโอนผลการเรียนที่ผ่านการลงนาม ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว และเสนอขอความเห็นของประธานสาขาวิชาหรือที่ประธานสาขาวิชามอบหมายให้ความเห็นทุกรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 4) นักศึกษาส่งคำร้องเทียบโอนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5) สำนักส่งเสริมรวบรวมเอกสารนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 6) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนผลการเรียนที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 7) นักศึกษาติดต่อรับคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อชำระเงินที่กองคลัง (หน่วยกิตละ 50 บาท) 8) นักศึกษาส่งคำร้องเทียบโอนฯ ที่ชำระเงินที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และถ่ายสำเนาเอกสารเก็บเป็นหลักฐาน
ค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิตละ 50 บาท
ผู้ที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนและผู้พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ผู้ได้รับเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม

นักศึกษา (ระหว่างเรียน)

ไม่สามารถยกเลิกรายวิชาได้
สามารถตรวจสอบได้ที่คณะ/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ต้องประเมินอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา ตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียนหากยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนผลการเรียนจะไม่ปรากฎ
สามารถตรวจสอบได้ที่เคาน์เตอร์และติดต่อกับงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สามารถตรวจสอบได้ที่คณะ หรืองานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการยกเลิกรายวิชา
สามารถดำเนินการเขียนคำร้องแก้ “I” ได้ที่คณะ ในรายวิชานั้นๆ
เมื่อได้รับการอนุมัติให้ลาออก นักศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาใหม่ได้
แจ้งทุกภาคการศึกษา
ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C ไม่ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับระดับคะแนน (Re-Grade) และได้ค่าระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.60
ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C ไม่ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับระดับคะแนน (Re-Grade) และได้ค่าระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60
ได้
มีสิทธิ กรณีการแก้ผลการเรียนจาก “I” และได้ค่าคะแนนไม่ต่ำกว่า “C”
ให้นักศึกษาทำเรื่องยกเลิกรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรายวิชาที่ยกเลิกจะถูกบันทึกผลการเรียนเป็น “W”
กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นๆ
สามารถดำเนินการแทนได้ และไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
ติดต่องานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อขอรับคำร้องและดำเนินการตามขั้นตอน

นักศึกษา (ใกล้สำเร็จการศึกษา)

สามารถตรวจสอบกำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษาได้จากปฏิทินวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) พิมพ์คำร้องแจ้งขอสำเร็จการศึกษาในระบบลงทะเบียน 2) ดำเนินการตามขั้นตอนตามเอกสาร 3) ส่งคำร้องที่งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดการสามารถตรวจสอบได้ที่ปฏิทินวิชาการ
ติดต่องานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
ติดต่องานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
ติดต่องานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
หลังจากอนุมัติสำเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดวันรับหนังสือแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิพร้อมรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
กำหนดการสามารถเข้าดูปฏิทินวิชาการในเว็ปไชต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ถ้ายังไม่ชำระค่าลงทะเบียน ไม่สามารถตรวจสอบโครงสร้างได้ และถ้าดำเนินการจ่ายแล้วจะดำเนินการตรวจโครงสร้างและอนุมัติสำเร็จการศึกษาครั้งต่อไป
หลังสำเร็จการศึกษาเจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดวันรับพร้อมรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (https://acad.srru.ac.th) บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ใบรายงานผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไม่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สามารถขอหนังสือรับรอง 90 วันได้) และชำระเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท
รอติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย
เขียนคำร้องขอได้ที่งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน
เขียนคำร้องขอได้ที่งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน และแนบรูปถ่ายชุดครุย 1 นิ้ว
เขียนคำร้องขอได้ที่งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน และแนบรูปถ่ายชุดครุย 2 นิ้ว
เขียนคำร้องขอได้ที่งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม และแนบรูปถ่ายชุดครุย 2 นิ้ว
รับแทนได้ ต้องมีใบมอบฉันทะ สำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับเอกสาร
รอติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย
1) เทียบโอนรายวิชาต่างสถาบัน 2) เทียบโอนมาตรฐานความรู้ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
1) เขียนคำร้องที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2) ชำระเงินที่การเงิน นักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 20 บาท นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 100 3) แนบใบรายงานผลการเรียน 4) สามารถรอรับเอกสารได้ภายใน 30 นาที
1) ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสอบถามว่านักศึกษาศึกษาอยู่ในหลักสูตรใด 2) เข้าเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลการรับรองคุณวุฒิ
สามารถเข้าเรียนได้
ภายในระยะเวลา 5 วัน ตามกระบวนการส่งกลับคืน
ติดต่อฝ่ายทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน