คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปรัชญา "สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ปณิธาน "เสริมสร้างคุณธรรม เป็นเลิศทางวิชาการ งานวิจัยนวัตกรรมเด่น เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น" พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีสมรรถนะที่ตลาดแรงงานต้องการ 2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4. บริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 5. พัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วน วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์