คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

จัดการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานระดับสากลได้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ นำมาบูรณาการสู่การเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติพัฒนาองค์ความรู้ในการบริการวิชาการเชิงรุก มุ่งเน้นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเลิศทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมและเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันภายใต้พหุวัฒนธรรม

เข้าสู่เว็บไซต์