คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

องค์กรที่เน้นด้านวิชาการเสริมสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์